سيستم اطلاعات سهامداران

سيستم اطلاعات سهامداران
سيستم اطلاعات سهامداران


درباره سيستم اطلاعات سهامداران

 

مقدمه :

ارائه سهام شركتهاي توليدي ، خدماتي و بازرگاني در بورس اوراق بهادار ، موجب مي شود كه اينگونه شركتها با حجم عمليات فوق العاده اي مواجه شوند. از سوي ديگر ازدياد تعداد سهامداران شركتها و مراجعات متعدد آنها براي دريافت اطّلاعات مختلف و عمليات مورد لزوم ، نگهداري و بهنگام سازي اطّلاعات مورد نياز را بيش از پيش ضروري گردانيده است .

 سيستم اطلاعات سهامداران شركت فصل رايانه ثبت شده به شماره نرم افزاري 101591 به منظور مرتفع نمودن كليه نيازهاي عملياتي و اطلاعاتي واحدهاي سهام ، مجامع و مالي (در ارتباط با سهامداران) ، با نگرشي نو و بر اساس مصوبات قانون تجارت و قوانين مالياتي ، توسط ابزارهاي طراحي و برنامه سازي جديد و با استانداردهاي مهندسي    نرم افزار طراحي و توليد شده است .

 اين سيستم بطور كلي قابليت ايجاد و نگهداري اطّلاعات عمومي سهامداران ، معاملات سهام و امور مالي آنها را  دارد . كليه اطلاعات ميتواند توسط كاربر در سيستم تغذيه شود و يا در قالب پرونده هاي اطلاعاتي در خارج از محيط عملياتي شركت به عنوان مثال بورس اوراق بهادار و يا واحدهاي مالي و كارگزيني شركتهاي مرتبط عمل شده و اطلاعات به سيستم منتقل گردد.

 همچنين امكان تهيه گزارشهاي متنوع در ارتباط با مشخصات سهامداران ، وضعيت سهام ، نقل و انتقال ، اطلاعات مالي سهامداران ، محاسبات دوره ، مجامع و افزايش سرمايه وجود دارد .

 تهيه گزارشهاي آماري همراه با امكان رسم نمودارهاي مختلف ، اعمال تغييرات مورد نظر در ساختار گزارش ها توسط گزارش نگار و تهيه گزارشهاي دلخواه (توسط گزارش ساز) نيز ميسر مي باشد.

قابليت تغيير در ساختار فرم هاي چاپي از جمله برگه هاي سهام ، گواهي نامه حق تقدم ، اعلاميه پرداخت مطالبات و برگ ورود به مجمع از ديگر امكانات سيستم مي باشد .

 

سيستم در محيط تك و چند كاربره ( نامحدود) با پشتيباني بانك اطّلاعاتي رابطه ايMS_SQL SERVER 2000       

يا بالاتر و تحت كليه سيستمهاي عامل  Windowsقابل اجرا مي باشد.

 برخي از ويژگيها و امكانات سيستم

 

- ثبت و نگهداري مشخصات و اطّلاعات سهامداران ( حقيقي و حقوقي )

-  شامل اطلاعات هويتي ، ارتباطي ، وضعيتي ، ارتباط با ساير سهامداران و مشخصات در شركتهاي مرتبط (شماره پرسنلي ، شركت اصلي ، شركت فرعي ، آدرس محل كار ) ، تصوير امضاء و ...

 -  دسته بندي سهامداران به تفكيك مشخصه خاص (در يك سطح) ، تخصيص گروهي و حذف مشخصه خاص  براي سهامداران براساس تفكيك انتخابي و طبقه بندي خاص سهامداران (در دو سطح)

 -  نگهداري اطلاعات حساب بانكي سهامداران و سوابق آنها درصورتيكه اطلاعات تغيير كرده باشد

 - تعيين رمز سهامدار براساس فرمول دلخواه كاربر ( جهت استفاده در سيستم اطلاع رساني سهامداران تحت وب  و تلفن گويا )

- نگهداري اطّلاعات پرسنلي سهامداراني كه كاركنان شركتهاي مرتبط مي باشند ، در قالب ساختار سازماني شركتها و محل كار پرسنل (مشتمل بر شركت اصلي ، شركت فرعي ، واحد مالي ، سيستم پرداخت حقوق )

ـ دريافت و ارسال اطّلاعات سهامداراني كه كاركنان شركتهاي مرتبط مي باشند .

ـ امكان دريافت و ارسال اطّلاعات و  تهيه كليه گزارشهاي خاص كاركنان شركتهاي مرتبط

ـ امكان تهيه گزارشهاي مربوط به دواير مالي شرکتهاي مرتبط در تاريخ تاثير خاص

- ثبت مشخصات و اطّلاعا ت مربوط به سهام

ـ عمليّات مربوط به برگه هاي سهام شامل طراحي فرم ، صدور برگه ، چاپ انفرادي يا گروهي برگه ها ، تأييد ، تحويل ، ابطال ، اصلاح شماره برگه سهم ، تفكيك و تجميع سهام برگه ها ، ثبت و رؤيت شماره برگه سپرده سهام

ـ ثبت كليه نقل و انتقالات سهام و تهيه دفتر سهام از طريق تغذيه اطلاعات بطور مستقيم (خاص شركتهاي خارج از بورس) و يا خواندن فايل هاي دريافتي از سامانه بورس با اعمال كليه كنترل هاي لازم  

ـ ثبت كليه نقل و انتقالات قهري ( وراثت ، اصلاحات و المثني )

سبد خريد و فروش سهام مربوط به شركتهايي كه خارج از بورس فعاليت دارند. 

ـ امكان ثبت و نگهداري تقاضاهاي خريد و جستجوي دستورات فروش مناسب جهت ثبت معامله با توجه به قيمت پيشنهادي خريداران

ـ امكان ثبت و نگهداري دستورات فروش و جستجوي تقاضاهاي خريد مناسب جهت ثبت معامله با توجه به قيمت پيشنهادي فروشندگان

ـ امكان رؤيت و چاپ اعلاميه هاي خريد و فروش ( همراه با امكان تنظيم فرم اعلاميه )

ـ امكان تعيين و محاسبه مبلغ / درصد ماليات و كسور معاملات جهت فروشنده و خريدار بطور مجزا

ـ امكان ثبت تاريخ و شماره مدرك پرداخت كسور و ماليات معاملات

ـ امكان مشاهده مبلغ ماليات و كسور سهم فروشنده و خريدار قبل از اعمال معاملات و پس از آن در بخش معاملات سبد خريد و فروش و نيز گزارش هاي معاملات

ثبت و نگهداري كليه اطّلاعات مالي سهامداران به تفكيك دوره هاي مالي و نوع عمليات (سود , سرمايه , حق تقدم ) و نگهداري اطلاعات اسناد مالي مربوطه و تصاوير اسناد در سيستم 

ـ گزارش هاي تفضيلي و جمع بندي پرداخت روزانه مطالبات سهامداران

ـ چاپ و ارائه صورتحساب سهامدار ، سند دريافت نقدي و اطلاعيه پرداخت سود سهامدار بصورت كلي يا با انتخاب دوره مالي و نوع عمليات مالي

ـ چاپ و ارائه اطلاعيه سهامدار يا اطلاعيه سهام و مطالبات سنوات

ـ پرداخت مطالبات از طريق بانك و شعبه سهامدار

ـ پرداخت حضوري مطالبات سهامدار از طريق چاپ اعلاميه مطالبات و تائيد پرداخت آن بطور همزمان يا روزانه

ـ پرداخت حضوري مطالبات بصورت روزانه و تأييد پرداخت بصورت گروهي در زمان دلخواه كاربر از طريق اعمال محدوديت مالي سهامداران

ـ عمليات پرداخت كل مطالبات يا بخشي از مطالبات سهامداران بصورت انفرادي يا گروهي 

ـ پرداخت مطالبات از طريق سيستم هاي فراگير بانكها

ـ امكان تعريف شعب مالي در سيستم و نگهداري اطلاعات مربوط به شعبه پرداخت كننده در بخش مدارك مالي پرداختها و تهيه گزارشات مالي به تفكيك شعب پرداخت

ـ استرداد پرداخت مطالبات دوره هاي مالي مختلف يك سهامدار براساس تاريخ و شماره مدرك پرداخت مشترك آنها

ـ تهيه فايل هاي متني قابل ارائه به بانك ها در روشهاي پرداخت از طريق بانك و شعبه سهامدار و سيستم بانكي بر اساس ساختار قابل پذيرش هر بانك

- امكان ثبت شماره و تاريخ سند حسابداري مربوط به عمليات مالي سهامداران در سيستم سهام و تهيه گزارشات مربوطه و مشاهده در كاردكس مالي سهامداران

- ايجاد و نگهداري اطلاعات مالي كاركنان شركتهاي مرتبط

ـ امكان تهيه پرونده پرداخت گروهي مطالبات كاركنان جهت ارسال به شركتها به تفكيك سيستم پرداخت حقوق كاركنان

ـ امكان تائيد پرداخت گروهي پرونده ها به تفكيك واحدهاي مالي همراه با كنترل هاي لازم

ـ امكان نگهداري مدارك پرداخت كاركنان و تصوير مدارك

ـ امكان دريافت گروهي اطلاعات مالي شركتها مرتبط

ايجاد و نگهداري اطلاعات ريالي سهامداران نزد شركت در قالب كاردكسي مجزا از محل سهامداري آنها جهت استفاده در موارد خاص مثل خريد سهام ، افزايش سرمايه و ... بصورت سپرده  ، وديعه ، دفترچه اقساط و ... ( قابل انتقال به كاردكس مالي اصلي سهامدار ) ، همراه با ثبت اطلاعات مدارك مالي و گزارشهاي كلي ، تفضيلي ، جمعبندي و آماري ، اطلاعيه واريزي سهامداران و نيز گزارش اطلاعات مالي قابل انتقال و گزارش اطلاعات مالي انتقال يافته به حساب افزايش سرمايه

عمليات مربوط به برگزاري مجامع  

ـ ثبت و نگهداري اطّلاعات مجامع (مجامع عادي ، فوق العاده و ... شامل تعريف مجامع ، موضوعات مطروحه ، موارد راي گيري ، طراحي و صدور برگ ورود به مجمع ، مشخصات نماينده ، برگزاري مجمع ، اعلام حضور ، ثبت نتايج راي گيري ، تغذيه گروهي آراء ممتنع ، تصميمات راجع به سود دوره ، افزايش سرمايه و ... ) 

ـ گزارشهاي مجامع ( اطّلاعات مدعوين ، حاضرين ، وضعيت مجمع ، نتايج رأي گيري )

ـ امكان تعريف نمايندگي ، وكالت يا ولايت سهام حاضرين در مجمع همراه با ثبت تاريخ اعتبار نمايندگي

ـ تعيين سقف درصدي ميزان سهام اصالتي ، وكالتي و ولايتي سهامدار داراي نمايندگي در پارامترهاي سيستم و كنترل اين ميزان در تعيين وكالت و چاپ برگه ورود به مجمع

عمليات افزايش سرمايه

ـ ثبت سرمايه ، تعيين ميزان حق تقدم ، مقايسه حق تقدم تخصيصي سيستم با حق تقدم محاسبه شده توسط بورس ، طراحي و صدور گواهي نامه حق تقدم بصورت انفرادي يا گروهي  ، طراحي و  صدور سند دريافت نقدي بانك به صورت انفرادي و گروهي ، ثبت واريزهاي نقدي سهامداران بصورت انفرادي يا گروهي و ثبت مدارك مربوطه ، انتقال واريزي سهامداران بر اساس فايل دريافتي از بانك و ثبت گروهي در سيستم همراه با كنترل هاي لازم ، ثبت و نگهداري روش ارسال و وضعيت گواهينامه هاي حق تقدم ، برداشت از مطالبات و پذيرش حق تقدم سهامداران ، عمليات خريد و فروش حق تقدم ، تعيين حق تقدم قابل فروش ، واريز مبالغ فروش حق تقدم سهامداران ، امکان کنترل مدارك سيستم با صورتحساب بانك در بخش مغايرت بانكي همراه با گزارشهاي مغايرت و مدارك تكراري و ...

ـ گزارشهاي افزايش سرمايه (اطّلاعات پايه سرمايه شركت ، سهامداران در مقطع افزايش سرمايه ، مشخصات گواهينامه هاي حق تقدم ارسال شده ، وضعيت پيشرفت افزايش سرمايه ، حق تقدم استفاده نشده سهامداران، واريزها و برداشت از مطالبات سهامداران و گزارش جمع بندي اطّلاعات افزايش سرمايه ، جمعبندي بدهي كاركنان به تفكيك شركتها ، معاملات حق تقدم سهامداران ، معاملات حق تقدم خريداران به تفكيك كارگزاران و وضعيت حق تقدم ها)

ـ امكان اصلاح ميزان حق تقدم و پاره سهم تخصيصي سهامداران در افزايش سرمايه جهت رفع مغايرت احتمالي با بورس ( در شرايطي كه اطلاعات در سيستم داراي مغايرت با بورس باشد و شركتها جهت رفع مغايرتها با بورس به نتيجه نرسيده باشند .)

- امكان تبديل و تغيير مبلغ اسمي سهام در حين افزايش سرمايه ( در ارتباط با شركتهايي كه خارج از بورس فعاليت دارند و مبلغ اسمي سهام آنها يكهزار ريال نميباشد. )

- امكان دريافت اطلاعات بانك و انتقال به سيستم يا تغذيه مدارك بانكي در مقاطع افزايش سرمايه جهت كنترل  و مقايسه با اطلاعات مندرج در واريزي سهامداران در سيستم و استخراج مغايرت بانكي همراه با تهيه گزارشات مربوطه

- امكان دريافت موجودي سهامداران از سازمان بورس اوراق بهادار و مقايسه آن با اطلاعات سيستم واستخراج گزارش مغايرت ( حسب مورد مثلاً در مقطع افزايش سرمايه يا پرداخت سود )‌

- عمليات محاسبه و  تقسيم  سود سهام براساس مصوبات مجمع عمومي ساليانه و با توجه به قوانين مالياتي  

ـ امكان تعريف و تطبيق گروههاي مالياتي سهامداران با نحوة تقسيم سود مورد نظر مؤسسه ( انواع اندوخته و ذخاير) ، سود مشمول و  غير مشمول ماليات ، پاداش هيات مديره (كسور)  و ساير كسور/ عوارض

ـ امكان تائيد سود هر دوره

ـ امكان واريز سود جهت سهامداران همراه با اعلام تاريخ شروع پرداخت (تخصيص) در پرداخت يك مرحله اي

ـ امكان واريز سود سهامداران در دو مرحله و گرد كردن مبلغ قابل تخصيص در مرحله اول پرداخت  

ـ امكان تغيير تاريخ تخصيص سود به تفكيك گروههاي خاص

ـ امكان ثبت كلية اطّلاعات مربوط به شرايط و پارامترهاي اجراي سود هر دوره ( شامل جدول گروههاي مالياتي در آن مقطع زماني ، سود كلّ ناخالص آن دوره ، معافيت عام آن دوره و ....) به صورت ادواري

ـ گزارشات محاسبه و تقسيم سود ( كلّي ، تفضيلي و جمعبندي ماليات ، سهامداران مشمول دريافت سود )

- امکان تعريف اطلاعات پايه سيستم از جمله دوره هاي مالي ، کارگزاران بورس ، بانکها و حسابها ، مشموليتها ، معافيتها ، جداول مالياتي ( با تاريخ تأثير ) ، ماليات نقل و انتقال سهام و ...  

- عمليات قهري -  وراثت شامل ايجاد اطلاعات نقل و انتقال قهري همراه با روال هاي معمول عمليات شامل چاپ و ارسال پرونده ها به دايره حقوقي بورس ، تائيد يا عدم تائيد پرونده ها ، اعلام تائيد دايره حقوقي ، اعمال پرونده هاي تائيد شده در سيستم و تهيه فايل جهت ارسال به خدمات بورس .

- عمليات قهري -  اصلاحات شامل ايجاد اطلاعات نقل و انتقال قهري همراه با روال هاي معمول عمليات شامل چاپ و ارسال پرونده ها به دايره حقوقي بورس ، تائيد يا عدم تائيد پرونده ها ، اعلام تائيد دايره حقوقي ، اعمال پرونده هاي تائيد شده در سيستم و تهيه فايل جهت ارسال به خدمات بورس .

- عمليات قهري – المثني شامل ايجاد پرونده المثني همراه با روال هاي اعلام به بورس جهت انسداد سهام مفقودي ، دريافت نامه به تائيد بورس نسبت به انسداد سهام ، تقاضاي صدور گواهينامه المثني همراه با ارسال تعهد نامه محضري ، اعلام پيدا شدن سهام مفقوده و دريافت نامه رفع توقيف سهام و گواهينامه المثني 

امكان راه اندازي اوليه سيستم به سه طريق :

1- تغذيه اطلاعات مشخصات سهامداران ، موجودي سهام و مانده مطالبات آنها 

2- انتقال پرونده اطلاعات سهامداران دريافتي از بورس

3- انتقال از طريق توليد برنامه هاي تبديل و ساختارسازي توسط شركت فصل رايانه 

 امكان ايجاد و چاپ انواع گزارشهاي استاندارد به تفكيك و ترتيبهاي مختلف و با توجه به امكانات چاپگر متصل از جمله :        

 گزارشهاي كلي و تفضيلي مشخصات سهامداران و كاركنان شركتهاي مرتبط 

 •  گزارش اطلاعات هويتي سهامداران جهت ارائه به وزارت دارايي
 •  گزارش ارتباط سهامداران و وكالت سهام
 •  گزارشهاي كلي ، تفضيلي و تحليلي از خريد و فروش عادي سهام يا حق تقدم ، نقل و انتقالات قهري ، فروشندگان و خريداران سهام 
 •  گزارشهاي نقل و انتقالات قهري ( سهام و مطالبات منتقل شده )
 •  گزارشات تفضيلي و جمعبندي پرداخت هاي روزانه به تفكيك دوره مالي و نوع پرداخت
 •  گزارشهاي كلي ، تفضيلي و جمعبندي مطالبات به تفكيك هاي مختلف 
 •  گزارش كلي و جمع بندي مطالبات به تفكيك بانك ها و شعب
 •  گزارش هاي مدارك مالي به تفكيك بانك ها و شعب
 •  گزارش هاي كلي و تفضيلي مطالبات كاركنان
 •  گزارش پرونده هاي مطالبات سهامداران ارسالي به بانك ها يا شركتهاي مرتبط  
 •  گزارش سهامداران مشمول دريافت سود و گزارشهاي كلي ، تفضيلي و جمع بندي محاسبات دوره
 •  گزارش اطلاعات مدعوين به مجمع ، وضعيت مجمع و نتايج راي گيري   
 •  گزارشهاي جمع بندي ، آماري و تحليلي راجع به افزايش سرمايه
 •  گزارشهاي كلي ، تفصيلي و جمعبندي پايه اسناد مالي

 

 • برقرار بودن ارتباط مابين سيستم حسابداري مالي فصل رايانه با سيستم اطلاعات سهامداران از طريق امكان تعريف حسابهاي مالي مربوط به عمليات مالي و قابليت تهيه گزارشهاي پايه اسناد حسابداري در سيستم
 • امكان اعلام نتيجه عمليات سهام (نقل و انتقال و مانده مطالبات) جهت ارسال از طريق تلفن گويا و فكس در صورت وجود امكانات سخت افزاري و نرم افزاري لازم
 • امكان تهيه و انتقال اطلاعات سهامداران از سيستم به پايگاه داده هاي  websiteاطلاع رساني سهامداران
 • پذيرش اطلاعات ورودي با ساختار متني و اندازه اقلام اطلاعاتي قابل تعريف در بخشي از امكانات سيستم از جمله مغايرت بانكي ، ساختار سازماني شركتهاي مرتبط و اطلاعات دريافتي از بانكها
 • امكان تهيه خروجي هاي مورد نياز بورس شامل اطّلاعات سهامداران ، حق تقدم سهامداران ، حق تقدم قابل فروش و ...
 • امكان ارسال اطلاعات به ساير محيطها مانند  …HTML,DBF,Text,Excel
 • امكان تهيه پرونده هاي متني از هر نوع و با هر ساختار ، براساس اطلاعات گزارش هاي سيستم با استفاده از ابزار "ثبت در فايل متني"
 • تبديل و ساختار سازي كليه ستونهاي گزارش به فارسي ساز ايران سيستم تحت سيستم عامل DOS
 • امكان تعريف بازيابي اتوماتيك گزارشها در بازه زماني دلخواه در حين اعمال تغييرات
 • امكان اعمال تغييرات دلخواه در فرمهاي چاپي سيستم براي رسيدن به فرم دلخواه (مانند اطلاعيه سهامدار ،  اطلاعيه مطالبات و سود سنوات ، برگه ورود به مجمع و ...) 
 • امكان جستجو و ترتيب در عمليات سيستم
 • امكان جستجوي اطلاعات به صورت ساده يا تركيبي و به دو روش كاملا‎ْ مشابه يا ميان متني
 • امكان مرتب سازي فهرست ها و ليست ها به صورت ساده يا تركيبي
 • تعريف فيلتر در ليست ها بصورت عمومي يا خاص كاربر و انتخاب فيلترهاي مختلف
 • اعمال  تغييرات مورد نظر در گزارش ها توسط گزارش نگار تعبيه شده در سيستم
 • ايجاد و ساخت گزارش هاي مورد نظر كاربر توسط گزارش ساز و اعمال تغييرات مربوطه
 • تعريف نامحدود كاربران در سيستم و تخصيص يا حذف اختيارات كاربران به صورت انفرادي يا در قالب گروههاي كاربري
 • گزارش نحوه عملكرد كاربران از طريق مشاهده زمان ورود و خروج و برنامه هاي اجرا شده توسط آنها
 • تهيه پشتيبان بانك اطلاعاتي سيستم در مسير قابل انتخاب توسط كاربر

 


[چاپ]