سيستم مديريت كالا

سيستم مديريت كالا
سيستم مديريت كالا


درباره سيستم مديريت كالا

 

مقدمه :

سيستم مديريت كالا شركت فصل رايانه جهت ذخيره سازي، پردازش و بازيابي اطلاعات كالاهاي مصرفي و   سرمايه اي به كار مي رود.

اين سيستم از زمان نياز به تأمين كالا، عمليات مربوط به سفارش گذاري خريد كالا ، پيگيري مراحل خريد كالا ، پذيرش كالاي خريداري شده ، نگهداري اطلاعات موجودي ها ، صدور كالا ، برگشت كالا ، و ضايعات كالا در انبار را پوشش مي دهد.

روالها در قالب 5 زير سيستم سفارش گذاري خريد كالا ، كنترل موجودي انبار ، تداركات كالا ، حسابداري انبار و انبارگرداني پياده سازي گرديده است.

امكان تعريف پروژه ها و نصب سيستم در محل هر پروژه جهت تغذيه اطلاعات مربوطه و انجام عمليات و تهيه گزارشات خاص آن پروژه امكان پذير مي باشد . اطلاعات سيستم هاي پروژه قابل انتقال به پايگاه داده هاي اصلي جهت رؤيت و تهيه گزارش هاي يك پروژه و يا همه پروژه ها مي باشد.

عمليات انبار گرداني به دو روش مغايرت گيري بين شمارش ها و موجودي با امكان اعمال كسري / اضافي از ديگر امكانات سيستم مي باشد.

قيمت گذاري گردشها به چهار روش (استاندارد، ميانگين موزون،LiFo,FiFo ) و انجام ساير عمليات حسابداري انبار از امكانات تعبيه شده در سيستم مي باشد.

سيستم در محيط تك و چند كاربره ( نامحدود) با پشتيباني بانك اطّلاعاتي رابطه اي MS_SQL SERVER 2000

يا بالاتر و تحت كليه سيستمهاي عامل Windows قابل اجرا مي باشد.

امكانات عمومي سيستم عبارتند از:

 • اعمال روش شماره گذاري كالا و تعيين ساختاركالا
 • امكان تعيين مشخصات كالا
 • امكان تعيين كد كالا جانشين و كد كالا در ساير سيستم هاي كد گذاري
 • امكان تعريف واحد هاي اندازه گيري و ضرايب تبديل واحدها
 • صدور تقاضاي تأمين كالا براساس كسري موجودي حسب تقاضا
 • صدور تقاضاي تأمين كالا براساس اعلام نياز برنامه ريزي
 • صدور درخواست خريد كالا جهت امور تداركات
 • امكان تعيين و تعريف مراحل خريد ، مدارك خريد و اعمال موارد مندرج در آئين نامه معاملات (حسب مورد)
 • صدور دستور خريد جهت مأمور خريد
 • مستندسازي فرآيند خريد كالا (داخلي و خارجي) و پيگيري مراحل خريد
 • نگهداري بانك اطلاعاتي فروشندگان و تأمين كنندگان كالا
 • عمليات مربوط به كنترل كيفي و صدور رسيد انبار كالاهاي خريداري شده (كالاهاي مصرفي و  سرمايه اي)
 • تعيين محل استقرار كالا در انبار
 • عمليات مربوط به صدور كالا از انبار
 • عمليات مربوط به برگشت كالا به انبار
 • عمليات مربوط به مستندسازي ضايعات كالا در انبار
 • امكان تعيين روش قيمت گذاري كالا(ميانگين ,استاندارد,FiFo ,LiFo )
 • اعلام قيمت هاي خريد كالا
 • قيمت گذاري گردشهاي انبار
 • صدور گزارشهاي پايه اسناد انبار (خريد , مصرف , ضايعات)
 • انجام عمليات مربوط به انبارگرداني (از صدور برگه شمارش تا اعمال كسري/اضافي)
 •  امكان تهيه گزارشهاي كلي، تفضيلي از مشخصات كالا , تقاضاهاي تأمين , درخواستهاي خريد ,خريدهاي سررسيد گذشته , سوابق خريد , گردشهاي انبار،گزارشهاي انبار گرداني و كاردكس كالا
 • امكان تهيه گزارشهاي جمع بندي , آماري مديريتي مختلف بهمراه امكان رسم نمودار

در حـال حاضر اين سيستم در  شـركت بلند پايه و پـروژه هاي آن مورد استفاده عملياتي و اطلاعاتي قرار مي گيرد.

 

 


[چاپ]