سيستم مديريت منابع انساني و اداري

سيستم مديريت منابع انساني و اداري
سيستم مديريت منابع انساني و اداري


درباره سيستم مديريت منابع انساني و اداري

 

مقدمه :

 سيستم منابع انساني و اداري شركت فصل رايانه ، به منظور مرتفع نمودن كليه نيازهاي عملياتي و اطلاعاتي امور استخدامي و اداري شركتها ، با نگرشي نو و براساس قوانين كار و امور اجتماعي ، توسط ابزارهاي طراحي و برنامه سازي جديد و با استانداردهاي مهندسي نرم افزار طراحي و توليد شده است .

 هدف اين سيستم ، ذخيره سازي ، پردازش و بازيابي اطلاعات نيروي انساني و امور اداري آنها شامل 5 زير سيستم اصلي مي باشد:

-     پرسنلي

-     حقوق و دستمزد

-     قوانين و مقررات

-     كارآموزان

-     پيمانكاران

زير سيستم كمكي كاربران و امكانات پشتيباني نيز جهت كاربري سيستم تعبيه گرديده است .

 اين سيستم قابليت نگهداري ، محاسبات و گزارش دهي اطلاعات چندين شركت را در خود دارا مي باشد . همچنين ايجاد اطلاعات بصورت گروهي با امكان انتخاب شركت /قسمت/پرسنل از ديگر ويژگيهاي خاص اين سيستم است .

در اين سيستم با وجود زير سيستم قوانين و مقررات ، پويايي لازم جهت اعمال كنترلهاي لازم منطبق بر قوانين كار وتأمين اجتماعي و همچنين آئين نامه هاي داخلي شركت فراهم است .

ويژگي خاص سيستم امكان محاسبات حقوق ماه هاي قبل ( تعديلات حقوق يا Back pay ) همراه با درج نتايج در پرداخت حقوق ماه جاري مي باشد .

درج تاريخ تأثير در كليه بخشهاي سيستم , امكان نگهداري سوابق اطلاعات وعمليات را فراهم نموده و گزارش گيري در هرمقطع زماني را ميسر كرده است .

سيستم در محيط تك و چند كاربره با پشتيباني بانك اطلاعاتي رابطه اي MS_SQL SERVER2000  يا بالاتر و كليه سيستمهاي عامل Windows قابل اجرا مي باشد.

 

 بطور كلي اهداف زير سيستم هاي طراحي شده بدين شرح مي باشد :

زير سيستم پرسنلي

 

-     ايجاد و نگهداري اطلاعات شخصي ، استخدامي ، تحصيلي ، افراد خانواده و قطع ارتباط كاركنان

-     ايجاد اطلاعات شرح وظايف كاركنان

-     ايجاد و نگهداري اطلاعات مأموريت ها ، مرخصي ها و بيماري كاركنان

-     ارزشيابي كاركنان

-     ايجاد و نگهداري اطلاعات بيمه هاي پوششي ، كمك هاي غير نقدي و مستمري كاركنان

-     تهيه گزارشهاي تفضيلي و آماري درخصوص اطلاعات فوق 

 

زير سيستم حقوق و دستمزد

 

-       ايجاد و نگهداري اطلاعات وام و مساعده كاركنان

-       ايجاد و نگهداري اطلاعات ورود و خروج و كاركرد روزانه و ماهانه كاركنان

-       ايجاد و نگهداري مزايا و كسورات غير مستمر كاركنان

-       محاسبه حقوق و دستمزد ماه جاري و تعديل محاسبات ماههاي قبل

-       محاسبه عيدي و پاداش ساليانه

-       تهيه پرونده بيمه سازمان تأمين اجتماعي

-       تهيه گزارشها و اطلاعيه هاي مربوط به اطلاعات فوق

 

قوانين و مقررات

 

-       ايجاد و نگهداري ساختار سازماني شركتها

-       ايجاد جدول طرح طبقه بندي مشاغل

-       تقويم كاري و قوانين ساعتهاي ورود و خروج كاركنان

-       ايجاد جداول حقوقي

-       ايجاد و نگهداري قوانين و مقررات مأموريت ، مرخصي ، وام ، بيماري و نوبت هاي كاري كاركنان

-       ايجاد اطلاعات مبناي محاسبات حقوق و دستمزد

 

 كارآموزان

 

-       ايجاد و نگهداري اطلاعات شخصي كارآموزان و توافقنامه هاي كارآموزي

-       تهيه گزارش اطلاعات

 

پيمانكاران

 

-     ايجاد و نگهداري مشخصات عمومي پيمانكاران به تفكيك حقيقي / حقوقي

-     ايجاد ونگهداري مشخصات پيمانها و اطلاعات پرداخت آنها

-     تهيه گزارشهاي مربوطه

 

كاربران و امكانات پشتيباني

 

-       ايجاد مشخصات كاربران و حدود اختيارات آنها

-       تعريف گروههاي كاربري و حدود اختيارات مربوطه

-       تعريف پارامترها و كدينگ هاي مربوط به زير سيستم ها

-       تعريف اطلاعات عمومي سيستم ها

-       تهيه فايل ها ي پشتيبان بانك اطلاعاتي

 برخي از ويژگيها و امكانات سيستم

      

زير سيستم پرسنلي

 اين زير سيستم به منظور ايجاد ، نگهداري و بازيابي اطلاعات شخصي ، استخدامي و اشتغال پرسنل در شركت طراحي گرديده و شامل بخش هاي عملياتي زير مي باشد :

 

اعلام نياز نيروي انساني واحدها

  ايجاد اطلاعات اعلام نياز واحد هاي متقاضي نيرو در شركت ، همراه با مشخصات شخصي و فني و تجربي فرد مورد نظر   

              

متقاضيان كار

    ايجاد مشخصات افراد متقاضي كار شامل اطلاعات شخصي ، شغل مورد درخواست ، مدارك تحصيلي ، آشنايي با زبانها ، سوابق شغلي ، مشخصات افراد خانواده ، معرف ها و نتايج مصاحبه

 

اطلاعات شخصي كاركنان

 

 • به منظور ايجاد و ذخيره سازي مشخصات شخصي و هويتي، اطلاعات ارتباطي ، آشنايي پرسنل  با زبان ها ، سوابق شغلي پرسنل خارج از شركت ، سوابق دوره هاي آموزشي و سوابق تحصيلي  
 • امكان نگهداري مشخصات گذرنامه و محل سكونت در خارج از ايران ، همراه با اطلاعات صدور يا تمديد  پروانه كار / اقامت پرسنل خارجي

 

اطلاعات استخدامي كاركنان

 

 • امكان ايجاد و ذخيره ساري كليه اطلاعات استخدامي اعم از تاريخ استخدام و قرارداد ، واحد سازماني ، نوع استخدام ، نحوه استخدام ، عنوان شغلي ، شغل در طرح طبقه بندي مشاغل ، نوع كارمند/كارگر پرسنل ، مشخصه فعال بودن و مشخصه نيمه وقت /تمام وقت ،  مشخصات بيمه بازنشستگي ،‌مشخصات حساب بانكي ، معافيت هاي مالياتي ، اطلاعات حقوق و گروههاي حقوقي ،  مزايا و كسور مستمر و مراكز هزينه پرسنل
 • امكان نگهداري سوابق تغييرات اطلاعات استخدامي

 

مشخصات افراد خانواده

 

ايجاد و ذخيره مشخصات هويتي و شخصي افراد خانواده كاركنان

 

مأموريت ها

 

ايجاد و ذخيره مشخصات كلي مأموريتها ، محل هاي مأموريت ، هزينه هاي مأموريت و ...

 

 

مرخصي ها

 

امكان ايجاد  اطلاعات مربوط به مرخصي پرسنل اعم از برگه هاي مرخصي ، واريز مرخصي ، كاردكس مرخصي و ...

 

بيماري ها

 

ايجاد و نگهداري مشخصات بيماري كاركنان شامل مشخصات بيماري ، برگه هاي بيماري و هزينه هاي بيماري ، و هزينه هاي بيماري  افراد خانواده كاركنان          

 

شرح وظايف تأييد شده

 

امكان تعيين شرح وظايف در اين بخش پرسنل و افراد گروه وي با ثبت تاريخ مؤثر

 

ارزشيابي كاركنان

 

امكان ارزشيابي پرسنل به روش امتيازي ، متني يا انتخابي و با توجه به گروههاي ارزشيابي ، دلايل ارزشيابي ، عوامل اصلي و فرعي ارزشيابي                 

 

اطلاعات بيمه پوششي كاركنان 

امكان تعريف انواع بيمه هاي پوششي و تخصيص آن به پرسنل

 

كمك هاي غير نقدي

 

امكان تعريف كمك هاي غير نقدي قابل تخصيص به پرسنل

 

قطع ارتباط كاري كاركنان با شركت

 

 • ايجاد و نگهداري  اطلاعات قطع ارتباط شامل ، تاريخ و دليل خاتمه  اشتغال به كار ، اطلاعات پرداختهاي تسويه حساب و تهيه نامه تسويه حساب 
 • امكان پرداختهاي تسويه حساب براساس مطالبات و كسور محاسبه شده. امكان محاسبه مطالبات پرسنل در هنگام تسويه حساب  مشتمل بر باز خريد مانده مرخصي ، بازخريد سنوات خدمت ، عيدي و پاداش ساليانه و حقوق و مزاياي ماه آخر
 • امكان محاسبه كسور قابل محاسبه مربوط به وام يا مساعده بازپرداخت نشده

 

مستمري بگيران

 

امكان تخصيص مستمري خاص جهت وابستگان پرسنل  

 گزارشها

امكان تهيه گزارشهاي تفضيلي همراه با ابزارهاي تفكيك و ترتيب مورد نياز كاربر در هريك از بخش هاي فوق الذكر

 

امكان تهيه  گزارشهاي جمعبندي به شرح ذيل :

 

-  طبقه بندي سني كاركنان

-  طبقه بندي تحصيلي كاركنان

-  طبقه بندي سوابق كاري كاركنان

-  طبقه بندي رتبه پرسنلي و گروه

-  طبقه بندي حقوق و مزاياي مستمر كاركنان

-  طبقه بندي ارزشيابي كاركنان برحسب عوامل ارزشيابي

 

اطلاعات پايه

اطلاعات پايه در بخش امكانات خاص سيستم جهت تعيين و تعريف موضوعات ذيل بكار مي رود :

 

اطلاعات پرسنلي و استخدامي ، متقاضيان كار ، مدارك تحصيلي ، ارزشيابي كاركنان ، بيمه ها ، بيماري كاركنان ، مأموريت كاركنان ، مرخصي كاركنان ، وام ها ، كمك هاي غيرنقدي ، مزايا ، كسور  و ساير اطلاعات

 

زير سيستم حقوق و دستمزد

 

اين زير سيستم جهت ايجاد جمع آوري اطلاعات كاركرد كاركنان ، وام و مساعده كاركنان ، مزايا و كسور غير مستمر كاركنان ، محاسبه حقوق و دستمزد و محاسبه تعديلات ماههاي قبل ، محاسبه عيدي و پاداش ساليانه كاركنان و تهيه پرونده هاي بيمه تأمين اجتماعي  و  بطور كلي عمليات مربوط به پرداخت حقوق كاركنان طراحي گرديده و شامل بخش هاي عملياتي به شرح ذيل مي باشد :

 

اطلاعات وام كاركنان

 

ايجاد و نگهداري مشخصات وام پرسنل ، اطلاعات بازپرداخت وام و اطلاعات تعليق وام

 

پرداخت مساعده كاركنان

 

امكان نگهداري اطلاعات مساعده كاركنان  شامل تاريخ ، مبلغ ، شروع ، بازپرداخت ، تعداد و مبلغ اقساط همراه با دليل پرداخت مساعده

 

كاركرد كاركنان

 

 • ايجاد و نگهداري اطلاعات ساعتهاي ورود و خروج ، كاركرد روزانه ، كاركرد ماهانه ، نوبتكاري و كسر كار مجاز روزانه كاركنان
 • وجود برنامه هاي كمكي جهت انتقال اطلاعات خام از كارت ساعت ، محاسبه و تبديل اطلاعات ورود و خروج به كاركرد روزانه و محاسبه و تبديل اطلاعات كاركرد روزانه به كاركرد ماهانه

 

 

مزايا و كسور غير مستمر كاركنان

 

 • امكان ايجاد اطلاعات مزايا و كسور غير مستمر كاركنان و مشخصات پرداخت بين ماه به تفكيك سهم كارمند و كارفرما و براساس تاريخ تأثير
 • امكان ايجاد گروهي اطلاعات با تفكيك هاي متنوع براي شركتها و پرسنل آنها

 

محاسبه حقوق

 

امكان محاسبه حقوق كاركنان با توجه به شركت و نوع استخدام مورد نظر

 

يادآوري مي گردد اين سيستم قابليت ايجاد و نگهداري اطلاعات نيروي انساني و محاسبات مربوط به چند شركت با انواع استخدام  در هر شركت را دارا ست .

 

محاسبه عيدي و پاداش ساليانه

 

امكان محاسبه عيدي و پاداش ساليانه با انتخاب شركت ، نوع استخدام و ماه مورد نظرجهت محاسبه همراه با انتخاب  نوع مزاياي غير مستمر معاف و مشمول ماليات جهت پاداش و عيدي

 

جدول مالياتي حقوق

 

ايجادو بروز رساني جدول مالياتي همراه با تاريخ مؤثر آن

 

تهيه پرونده بيمه سازمان تأمين اجتماعي

 

امكان ايجاد فايل هاي بيمه تأمين اجتماعي در مسير انتخاب شده با توجه به واحد سازماني ، مشخصات بيمه شامل نوع بيمه ، نام شعبه ، و تاريخ اجرا 

گزارشها

 

 • امكان تهيه گزارش هاي تفضيلي درخصوص كليه قسمت هاي عملياتي فوق الذكر
 • تهيه  اطلاعيه هاي متنوع  جهت پرداخت حقوق و نيز اطلاعيه پرداخت بين ماه كاركنان

 

زير سيستم قوانين و مقررات

 

اين زير سيستم پويايي لازم جهت اعمال كنترل هاي مورد نياز منطبق بر قوانين كار و تأمين اجتماعي و همچنين آيين نامه هاي داخلي شركت راتأمين مي نمايد .

 

ساختار سازماني شركتها

 

امكان تعريف ، اصلاح يا حذف شركتها و قسمت هاي مربوطه تا چند سطح

 

 

طرح طبقه بندي مشاغل

 

امكان تعريف رسته ، رشته و شغل طرح طبقه بندي مشاغل انجام مي پذيرد .

 

تقويم كاري

 

تهيه تقويم كاري كاركنان با توجه به شركت ها و محل هاي كار ، با كمك به  ابزارهاي ايجاد گروهي تعطيلات همراه با  امكان انتقال تقويم كاري تعريف شده مربوط به يك محل كاري  به محل هاي كار ديگر

 

جدول حقوقي

 

امكان ايجاد جدول حقوقي وزارت كار با توجه به گروههاي حقوقي ، مزد شغل ، نرخ پايه و نرخ رتبه

 

قوانين و مقررات

 

-  قوانين و مقررات مأموريت

امكان ايجاد مقررات مأموريت ها از نظر نوع ، مدت ، هزينه ها ، گروههاي مسافري و ساير قوانين

 

-  قوانين و مقررات مرخصي

امكان تعريف مشخصات قوانين و مرخصي ها با توجه به انواع مرخصي  

 

-  قوانين و مقررات بيماري

تعريف قوانين بيماري ها با توجه به علت بيماري

 

-  قوانين و مقررات وام

تعريف  مقررات مربوط به وام پرسنل با توجه به انواع وام ها  

 

ساعتهاي ورود و خروج كاركنان

 

تعيين ساعات ورود و خروج عادي و متغير كاركنان

 

نوبت هاي كاري كاركنان

 

امكان ايجاد انواع نوبت هاي كاري با توجه به نوع فعاليت هاي شركت شامل مشخصات  زمان ورود و خروج و نيز نوع عادي / ويژه نوبتكاري

 

مبني محاسبات حقوق و دستمزد

 

تعريف و نگهداري مباني محاسبات سيستم و مشخصات آنها همراه با تاريخ تأثير مربوطه

 

 زير سيستم كارآموزان

 

در اين زير سيستم اطلاعات مربوط به متقاضيان كارآموزي در شركت ها ايجاد مي گردند و مشتمل است بر :

 

اطلاعات كارآموزان

 

ايجاد و ذخيره سازي اطلاعات شخصي ، هويتي ، و ارتباطي كارآموزان ، همراه با اطلاعات توافقنامه هاي كارآموزي

توافقنامه كارآموزي شامل اطلاعات مؤسسه درخواست كننده ، شماره و تاريخ معرفي نامه ، مدت و دوره كارآموزي مي باشد .

 

گزارشها

 

امكان تهيه گزارش اطلاعات كارآموزان و توافقنامه ها با تفكيك و ترتيب هاي متنوع

 

زير سيستم پيمانكاران

 

اين زير سيستم به منظور ايجاد و نگهداري مشخصات پيمانكاران ، پيمانها و اطلاعات پرداخت آنها تعبيه گرديده است .

 

اطلاعات پيمانكاران 

امكان ايجاد  مشخصات عمومي پيمانها ، اطلاعات خاص پيمانكاران حقيقي يا  حقوقي ، اطلاعات قراردادها مشتمل بر موضوع  ، واحد متقاضي ، دوره زماني و مشخصات پرداخت و اطلاعات پرداختها

 

لازم بذكر است پرداخت مبلغ قرارداد به سه روش ساعتي ، ماهانه و كلي قابل انجام مي باشد .

 

گزارشها

 

امكان تهيه گزارش پيمانكاران ، قراردادها و پرداختها با تفكيك و ترتيب هاي متنوع

 

زير سيستم كاربران و امكانات پشتيباني

 

 در اين زير سيستم كاربر ارشد مي تواند ضمن تعريف كاربر جديد ، حدود اختيارات (محدوديت و اجازه دسترسي)  به هر يك  از فعا ليت هاي سيستم تا سطح ايجاد ، تغيير ، حذف  و... را بدهد.  اين محدوديت ها برنامه زمانبندي استفاده  از فعاليتها را هم شامل ميشود.

 همچنين امكان تعريف گروه هاي كاربري و تخصيص گروهي اختيارات نيز وجود دارد.

گرفتن گزارش از نحوه عملكرد كاربران در ساعات دسترسي از سيستم كه شامل زمان ورود و خروج و برنامه هاي اجرا شده توسط كاربر مي باشد نيز ميسر است .

 


[چاپ]