سيستم حسابداري دارايي هاي ثابت

سيستم حسابداري دارايي هاي ثابت
سيستم حسابداري دارايي هاي ثابت


درباره سيستم حسابداري دارايي هاي ثابت

 

 

   مقدمه :

سيستم حسابداري دارايي هاي ثابت شركت فصل رايانه به منظور مرتفع نمودن كليه نيازهاي اطلاعاتي و عملياتي  واحد حسابداري دارائيهاي ثابت و نيازهاي اطلاعاتي واحد اموال ، با نگرشي نو ، توسط ابزارهاي طراحي و برنامه سازي جديد و با استانداردهاي مهندسي نرم افزار طراحي و توليد شده است .

اين سيستم قابليت ذخيره سازي ، پردازش و بازيابي كليه اطلاعات مربوط به دارايي هاي ثابت و اضافات آنها را دارد .

امكانات سيستم به شرح ذيل مي باشد :

 • تعريف گروه اصلي و فرعي دارايي هاي ثابت
 • ايجاد كارت دارايي ثابت شامل مشخصات دارايي و اضافات آن
 • ايجاد اطلاعات مدارك خريد دارايي و اضافات آن
 • ايجاد اطلاعات بهره برداري شامل تاريخ ، روش و نرخ محاسبه استهلاك ( نزولي ، مستقيم ) همراه با ارزش دفتري اوليه هنگام راه اندازي سيستم
 • ايجاد اطلاعات مربوط به فروش ، عدم استفاده موقت و اسقاط دارايي
 • ايجاد اطلاعات محل استقرار دارايي به تفكيك قسمت / مركز هزينه و مكان فيزيكي استقرار
 • نگهداري وضعيت دارايي بصورت در جريان استفاده / عدم استفاده موقت / فروش رفته / اسقاط شده / ابطال شده / برگشت از عدم استفاده موقت / برگشت از فروش / برگشت از اسقاط
 • امكان محاسبه استهلاك دارايي در محدوده زماني مورد نظر با توجه به روش استهلاك دارايي ( مستقيم يا نزولي ) بصورت ماه شمار
 • ثبت و نگهداري كاردكس استهلاك
 • نگهداري سوابق وضعيت دارايي  
 • امكان تعيين محدوده روز در ماه جهت محاسبه استهلاك ( براي محاسبه / عدم محاسبه استهلاك ماه اول بهره برداري يا در وضعيت هاي برگشت از فروش ، برگشت از اسقاط و برگشت از عدم استفاده موقت )
 • امكان تعريف ضريب عدم استفاده موقت براي محاسبه استهلاك دارايي ها در اين وضعيت
 • تهيه گزارشات كلي ، تفضيلي و جمعبندي درخصوص دارايي ها و اضافات آنها با تفكيك و ترتيب هاي انتخابي كاربر

سيستم در محيط تك و چند كاربره ( نامحدود) با پشتيباني بانك اطلاعاتي رابطه MS_SQL SERVER 2000????

يا بالاتر و تحت كليه سيستمهاي عامل Windows قابل اجرا مي باشد.

 


[چاپ]