فصل رايانه - امكانات عمومي


امكانات عمومي  • يکپارچگي : نرم افزار توليد شده در شرکت به صورت يکپارچه طراحي و توليد شده است.

  • جامعيت سيستم : نرم افزارهاي توليد شده در شرکت در هر زمينه کاربردي پوشش دهنده کليه فعاليتهاي آن زمينه مي باشد.

  • بکارگيري استانداردهاي ثابت و مشخص : با استفاده از استانداردهاي مستند شده شرکت در زمينه توليد نرم افزار، نرم افزارهاي کاربردي ارايه شده از استانداردهاي مشخص و بالايي برخوردارند.

  • رديابي سيستم : کليه عملياتي که توسط کاربران در نرم افزارها انجام مي شود، قابل رديابي است.

  • امنيت سيستم : با امکان تعريف کاربر و حدود اختيارات آنها به سادگي قابليت حفاظت از اطلاعات ذخيره شده در نرم افزارها وجود دارد.

  • خروجي انواع فايلها : کليه گزارشها و فهرستها بر اساس انواع فايلها قابل استفاده در ساير نرم افزارها مانند MS-OFFICE قابل ذخيره سازي مي باشد.

  • امکانات چاپ : کليه صفحات و گزارش ها با امکان پيش نمايش چاپ ، حاشيه بندي، و بزرگ نمايي قابليت چاپ بر روي انواع چاپگر را دارند.

  • گزارش هاي پويا : کليه نرم افزارها مجهز به گزارش نگار تعبيه شده در سيستم مي باشند.

  • فرم هاي پويا : تغيير در فرم هاي تعبيه شده و طراحي فرم هاي مورد نظر به سادگي امکان پذير مي باشد.