نمونه قرارداد

                                                                                                                                                                         تاريخ : 00/00/90

                                                                                                                                                                         شماره : 0000/90

                                                                           قرارداد فروش نرم افزار

 

 

 

اين قرارداد مابين شركت .......................... ثبت شده به شماره : 0000000000  به مديريت عامل/ نمايندگي                  آقاي  0000000    به آدرس: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تلفن :0000000  دارنده كد اقتصادي : 0000.000000000             به عنوان خريدار از يك طرف و شرکت فصل رايانه به نمايندگي آقاي حميد رضا عقيلي  به شماره ثبت 110091   نشاني: تهران ، ميدان هفتم تير ، خيابان بهار شيراز ،  شماره 4،  طبقه دوم ، واحد 7 ، تلفن : 88310983   به كد اقتصادي 9363-3148-4111 به عنوان فروشنده از طرف ديگر به شرح مفاد ذيل كه براي طرفين لازم الاجرا مي باشد منعقد مي گردد.  

 

ماده 1- موضوع قرار داد

فروش نرم افزار ............................ به شرح امكانات پيوست كه جزءلاينفك اين قرارداد مي باشد  به شماره سريال ...........................

       

ماده 2- مبلغ قرار داد

مبلغ قرارداد ......................... ريال ( شامل : حالت اجرايي نرم افزار و پايگاه اطلاعاتي طراحي شده ، راهنماي الكترونيكي، بيست ساعت آموزش و سه ماه خدمات پس از فروش )  بعلاوه 4% ماليات بر ارزش افزوده جمعاً .................................................... ريال مي باشد .

 

ماده 3- مدت قرار داد

  1-3 مدت قرارداد از تاريخ  امضاء و مبادله قرار داد ، حداکثر به مدت 5 روز کاري مي باشد .

 

ماده 4- تعهدات فروشنده

4-1- نصب نرم افزار موضوع قرارداد  مزبور و تحويل آن در محل شركت خريدار .

4-2- بيست ساعت آموزش و سه ماه خدمات پس از فروش

 تبصره : درصورت درخواست كتبي خريدار مبني بر تقاضاي آموزش بيش از بيست ساعت ، آموزش برگزار و از قرار هر ساعت 190،000 ريال جداگانه صورتحساب خواهد شد .

4-3- انعقاد قرارداد نگهداري و پشتيباني سالانه حداقل به مدت 7 سال حسب درخواست خريدار

4-4- در صورت بروز اشكال در عملكرد نرم افزار ؛ ناشي از رفتار خود نرم افزار، پس از اعلام شفاهي خريدار ، فروشنده موظف است به صورت راه دور و با استفاده از امكانات مخابراتي و درصورت فراهم نبودن اين امكانات حداكثر ظرف مدت 24 ساعت به غير از ايام تعطيل به محل استقرار نرم افزار كاربردي مراجعه و اقدام به رفع اشكال پيش آمده نمايد.

4-5- حضور كارشناس فروشنده در محل نصب نرم افزار كاربردي ، جهت انجام امور برنامه ريزي شده و غير قابل انجام از راه دور با استفاده از امكانات مخابراتي ، درصورت درخواست كتبي خريدار حداقل 72 ساعت قبل از موعد مقرر

4-6- از آنجايي كه بهبود ، فرآيندي مستمر است و تغييرات لازم در جهت بهبود نرم افزار كاربردي ، به طور مرتب در آن اعمال مي شود ، فروشنده متعهد ميشود ، پس از اعمال تغييرات و بهسازي در نرم افزار كاربردي ، نسخه تكميلي آن را درصورت عقد قرارداد نگهداري و پشتيباني به صورت رايگان در اختيار خريدار قراردهد .

4-7- فروشنده و پرسنل آن به عنوان امين شركت متعهد مي گردند همواره از اطلاعات و داده هاي ثبت شده حفاظت نموده           و از افشاء نمودن آن بدون اجازه خريدار خودداري نمايند .

 

ماده 5- تعهدات خريدار

5-1- پرداخت صد در صد مبلغ قرار داد پس از امضاء و مبادله قرار داد .

5-2- تامين امکانات سخت افزاري و نرم افزارهاي پايه با حداقل امكانات به شرح ذيل :

 

Server : Pentium 4/512 MBRAM/40 GB HDD with Windows 2000 Advanced Server or higher

Client : Pentium 3/256 MBRAM with Windows 98/XP/2000 (Farsi Capability)

Others : MS SQL Server 2000 (Enterprise Edition) or higher

Windows OS

 

5-3- تحويل گرفتن سيستم پس از نصب و راه اندازي و اجرائي شدن آن توسط خريدار .

5-4- خريدار مي تواند كتباً فردي را به عنوان نماينده تام الاختيار خود ،  معرفي نمايد .

5-5- تهيه و نگهداري اطلاعات پشتيبان در مقاطع زماني و كاري مختلف.

5-6- خريدار متعهد مي شود ، بررسي صحت اطلاعات موجود در نرم افزار را همواره انجام  دهد .

5-7- نرم افزار موجود با شماره سريال ذكر شده در ماده 1 قرارداد ، صرفاً جهت استفاده شركت خريدار ارائه گرديده است  و خريدار متعهد مي گردد از تكثير و نصب اين نرم افزار در سازمان خود يا سازمانهاي ديگر خودداري نمايد بديهي است هرگونه خسارت وارده ناشي از اين رفتار بعهده خريدار خواهد بود كه بايستي رضايت فروشنده را جلب نمايد .

6- موارد غير مشمول قرارداد

 

6-1- تبديل اطلاعات سابق خريدار از محيطها و نرم افزارهاي قبلي و انتقال آنها به سيستم سهام كه تابع توافق جديد خواهد بود.

6-2- تغيير شهر استقرار سيستم (كه درصورت تغيير ، تابع توافق جديد خواهد بود )

6-3- مقابله با ويروسها و رفع ضايعات ناشي از ويروس زدگي نرم افزار كاربردي .

6-4- تغيير محيطهاي كاري نرم افزاري و سخت افزاري خريدار و تطبيق نرم افزار كاربردي با شرايط اجرايي جديد .

6-5- تغييرات در نحوه عملكرد نرم افزار ، پايگاه داده ها و محيط اجرايي حسب درخواست خريدار .(بدين ترتيب فروشنده در رد و يا قبول كليه درخواست تغييرات خريدار مختار مي باشد)

6-6- بازسازي اطلاعات صدمه ديده كه به دليل اشكالات سخت افزاري و يا ويروسهاي كامپيوتري و يا عوامل فورس ماژور حادث شده باشد ، شامل اين قرارداد نمي باشد.(توصيه فروشنده ، تهيه نسخه هاي پشتيبان در يك برنامه زمانبندي مي باشد .)

6-7- موارد آسيب ديدگي ديسكهاي سخت ناشي از شوكهاي برق كه منجر به آسيب ديدن نرم افزار و اطلاعات شوند.

6-8- چنانچه پياده سازي نرم افزار فوق الذكر نياز به تغيير ساختار سازماني و يا روالهاي عملياتي داخل شركت  داشته باشد بهينه سازي ها به عهده مشتري خواهد بود و شركت فصل رايانه هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد  در صورت لزوم اين تغييرات در قالب قراردادهاي مشاوره و يا بهينه سازي سيستمها و روشها قابل انجام خواهد بود .

 

ماده 7- کسورات قانوني

نظر به اينکه اين قرار داد در قالب خريد و فروش منعقد گرديده شامل كسر مبلغي از طرف خريدار نمي باشد .

 

ماده 8- گارانتي نرم افزار

فروشنده تعهد مي نمايد که خدمات پس از فروش سيستم مزبور را به مدت سه ماه در قالب اين قرارداد و از آن به بعد در چار چوب قرار داد نگهداری و پشتيبانی, حداقل به مدت7 سال انجام دهد .

 

ماده 9- حل اختلاف

چنانچه در انجام و يا تعبير و تفسير مواد قرارداد اختلاف نظري بين طرفين قرار داد بوجود آيد در مرحله اول با کدخدا منشي و مذاکره و در صورت عدم حصول نتيجه , شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور به عنوان حکم مرضي طرفين معرفي ميگردد.

 

ماده10- فسخ قرارداد :

درصورت قصورهركدام از طرفين قرارداد؛ خريدار يا فروشنده ، درانجام تعهدات خود ، فسخ قرارداد با اطلاع قبلي طرف مقابل انجام خواهدشد . (ابلاغ كتبي فسخ قرارداد بايد به مهروامضاي نمايندگان امضاء كننده قرارداد رسيده باشد و حاوي دلايل فسخ قرارداد باشد) . مدت يك هفته مهلت جوابيه كتبي خواهد بود . به دليل نافع بودن طرفين در ادامه قرارداد ، براي حل اختلاف بوسيله حضور طرفين قرارداد در جلسات مشترك و انجام مذاكرات حضوري ، تلاش خواهد شد . درصورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات ، به حكم مراجعه خواهد شد .

 

ماده 11-  هيچ يك از طرفين قرارداد حق استخدام كاركنان طرف ديگر را تحت هر عنوان حقوقي و به هيچ صورت نخواهند داشت (مگر با كسب توافق كتبي). اين ممنوعيت تا دو سال پس از اتمام هرگونه قرارداد في مابين لازم الاجراء خواهد بود.

 

ماده12- نسخ قرارداد :

نسخ اين قرارداد در دوازده ماده و يك تبصره و در دو نسخه متحد المتن تهيه و تنظيم گرديده و بين طرفين امضاء و مبادله گرديد .