شرايط نگهداري و پشتيباني نرم افزار

بنام خدا

تاريخ:٠٠/٠0/90

شماره:٠٠/00/90

قرارداد نگهداري و پشتيباني نرم افزار

 

اين قرارداد في مابين ...................... به نمايندگي :................................. به آدرس: ................................................................ به شماره ثبت : ..................  تلفن : .......................  دارنده كد اقتصادي : .......................................   كه از اين پس مشتري ناميده مي شود و شركت فصل رايانه ثبت شده به شماره :110091 به مديريت عامل آقاي حميدرضا عقيلي واقع در ميدان 7  تير، خيابان بهار شيراز، پلاك 4 ، طبقه دوم ، واحد 7 ، تلفن 88310983  به كد اقتصادي 9363-3148-4111  كه از اين پس شركت ناميدهمي شود،  به شرح مفاد منعكس در ماده هاي 1 الي11 منعقد مي شود.

ماده 1- موضوع قرارداد :

عبارت از نگهداري و پشتيباني نرم افزار ..............................؛ محصول شركت فصل رايانه ، كه با شماره سريال  

 00000_FBSHR_00000 _60Z5I_TVJZL

درتاريخ 00/00/89  توسط مشتري از شركت خريداري شده است و از اين پس نرم افزار كاربردي ناميده مي شود .

تعاريف :

1- نگهداري : به معني آماده به كار داشتن برنامه ها از طريق رفع ايرادهاي ناشي از رفتار خود نرم افزار مي باشد .

2- پشتيباني : به معني نصب و راه اندازي مجدد نرم افزار خريداري شده در محل آدرس مشتري وآموزشهاي  نحوه استفاده  بهينه از نرم افزار و اقدامات پيشگيرانه و نكات ايمني حسب درخواست مشتري و پاسخگويي تلفني به سئوالات مشتري مي باشد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ00/00/89 الي 00/00/90 به مدت يك سال مي باشد.

ماده 3 - مبلغ قرارداد :

 بهاي ارائه خدمات پشتيباني و نگهداري ؛ سالانه با 4% ماليات  بر ارزش افزوده جمعاً ....................... ريال

ماده 4- تعهدات طرفينن :

الف _ تعهدات شركت :

1-   شركت متعهد مي شود كه :حسب درخواست مشتري ، خدمات نرم افزاري مرتبط با نرم افزار كاربردي را ؛ به صورت راه دور با استفاده از امكانات مخابراتي ، به مشتري ارائه نمايد .

2-   در صورت  فراهم نكردن امكانات مخابراتي توسط مشتري و بروز اشكال در عملكرد نرم افزار ؛ ناشي از رفتار  خود نرم افزار، پس از اعلام شفاهي كارفرما ، شركت موظف است حداكثر ظرف مدت 24 ساعت به غير از ايام تعطيل به محل استقرار نرم افزار كاربردي مراجعه و اقدام به رفع اشكال پيش آمده نمايد .ساعات كار مصرف شده جهت رفع ايرادهاي ناشي از توليد نرم افزار به حساب مشتري منظور نخواهد شد.

3-   در صورت درخواست مشتري  براي حضور كارشناس شركت در محل نصب نرم افزار كاربردي ، جهت انجام امور برنامه ريزي شده و غير قابل انجام از راه دور با استفاده از امكانات مخابراتي ، مشتري مي بايست حداقل 72 ساعت قبل از مؤعد ،كتباً به شركت  اطلاع داده باشد.

4-   پاسخگويي تلفني به سئوالات مشتري يا نماينده وي براي اجراي سيستم در مقاطع كاري مختلف جزو پشتيباني محسوب مي شود .

5-   از آنجايي كه بهبود ، فرآيندي مستمر است و تغييرات لازم در جهت بهبود نرم افزار كاربردي ، به طور مرتب در آن اعمال مي شود ، شركت متعهد ميشود ، پس از اعمال تغييرات و بهسازي در نرم افزار كاربردي ، نسخه تكميلي آن را به صورت رايگان در اختيار مشتري قراردهد .

6-   شركت متعهد مي شود كليه استاد و مدارك و اطلاعات مربوط به مشتري را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آنها بدون موافقت كارفرما خودداري نمايد .

 ب_ تعهدات مشتري :

1-   مشتري متعهد مي شود ؛ شرايط سخت افزاري ، نرم افزاري و مخابراتي مورد  نياز  را براي  نصب و اجراي  نرم افزار كاربردي  در طول  مدت  قرارداد  ، مهيا نمايد.

2-      مشتري متعهد مي شود 100% مبلغ قيد شده در قرارداد را پس از عقد قرارداد در وجه شركت پرداخت نمايد .

3-   مشتري مي بايست كتباً فردي را به عنوان رابط با شركت خود در طول مدت قرارداد ،  معرفي و تا حد امكان از جابجايي وي اجتناب نمايد .

4-      تهيه و نگهداري اطلاعات پشتيبان در مقاطع زماني و كاري مختلف .

5-      مشتري متعهد مي شود ،بررسي صحت اطلاعات موجود در نرم افزار را همواره انجام دهد .

6-      مشتري مي بايست كليه اطلاعات و اسناد مورد نياز شركت ( جهت ارائه خدمات پشتيباني ) را به موقع در اختيار وي قرار دهد .  

7-      تأمين امكانات اياب و ذهاب، پذيرايي و اقامت كارشناسان شركت در حين مأموريت.

 ماده 5- موارد غيرمشمول قرارداد :

5-1 تغيير محل فيزيكي استقرار سيستم ، از آدرس فعلي مشتري به آدرسي در خارج از شهر آدرس فعلي كه تابع توافق جديد خواهد بود.

5-2 بازيابي اطلاعات سابق مشتري از محيطها و نرم افزارهاي قبلي و انتقال آنها به سيستم سهام كه تابع توافق جديد    خواهد بود .

5-3 مقابله با ويروسها و رفع ضايعات ناشي از ويروس زدگي نرم افزار كاربردي .

5-4 تغيير محيطهاي كاري نرم افزاري و سخت افزاري مشتري و تطبيق نرم افزار كاربردي با شرايط اجرايي جديد .

5-5 تغييرات در نحوه عملكرد نرم افزار ، پايگاه داده ها و محيط اجرايي حسب درخواست مشتري. (بدين ترتيب شركت در رد و يا قبول درخواست تعييرات مشتري مختار مي باشد)

5-6 بازسازي اطلاعات صدمه ديده كه به دليل اشكالات سخت افزاري و يا ويروسهاي كامپيوتري و يا عوامل فورس ماژور حادث شده باشد ، شامل اين قرارداد نمي باشد. (توصيه شركت ، تهيه نسخه هاي پشتيبان در يك برنامه زمانبندي مي باشد .)

5-7موارد آسيب ديدگي ديسكهاي سخت ناشي از شوكهاي برق كه منجربه آسيب ديدن نرم افزار و اطلاعات شوند .

ماده 6- ساير شرايط :

6-1 در طول مدت قرارداد ، براي هر نفر ساعت صرف شده  000/17575 (يك صد و هفتاد و پنج هزار) ريال خواهد بود .

6-2 براي هر بار مراجعه حضوري در محدوده شهر شركت يا نماينده وي ، نيم ساعت و خارج از محدوده شهر مذكور به ازاي هر دويست كيلومتر يك ساعت زمان در راه ، محاسبه خواهد شد .

ماده 7- فورس ماژور :

در موارد فورس ماژور كه به دلايلي خارج از اراده طرفين ، توقف يا تأخيري در انجام تعهدات مشتري يا شركت ، حادث گردد ، در تداوم عامل فورس ماژور، اين قرارداد ، به حالت تعليق درخواهد آمد .

ماده8- حل اختلافات :

درصورت بروزاختلاف درتعبير، تفسيرويااجراي قرارداد، اختلاف به حكميت شوراي عالي انفورماتيك كشورارجاع خواهدشد. بديهي است رأي صادر شده از سوي شورا و تبعات  قانوني آن براي طرفين ، ملاك حل اختلاف خواهد بود .

ماده9- فسخ قرارداد :

   درصورت قصورهركدام از طرفين قرارداد؛ مشتري يا شركت ، درانجام تعهدات خود ، فسخ قراردادبا اطلاع قبلي طرف مقابل انجام خواهدشد . (ابلاغ كتبي فسخ قراردادبايدبه مهروامضاي نمايندگان امضاء كننده قراردادرسيده باشد و حاوي دلايل فسخ قرارداد باشد) . مدت يك هفته مهلت جوابيه كتبي خواهد بود . به دليل نافع بودن طرفين در ادامه قرارداد ، براي حل اختلاف بوسيله حضور طرفين قرارداد در جلسات مشترك و انجام مذاكرات حضوري ، تلاش خواهد شد . درصورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات ، رأي حكم نافذ خواهد بود.

ماده 10-   هيچ يك از طرفين حق استخدام كاركنان طرف ديگر را تحت هر عنوان حقوقي و به هيچ صورت نخواهد داشت (مگر با كسب توافق كتبي) . اين ممنوعيت تا دو سال پس از اتمام اين قرارداد نيز لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 11- كسورات قانوني : 

كليه كسورات قانوني اين قرارداد به عهده شركت مي باشد . تنها 5% مكسوره ماليات تكليفي توسط مشتري مي بايست حداكثر ظرف مدت تعيين شده قانوني به حوزه 242مركز تهران بنام شركت با شماره پرونده 193 پرداخت كرده و  قبض مربوطه را به شركت تسليم نمايد  .

درصورت وضع هرگونه كسور قانوني ديگر در طول مدت قرارداد به همان ميزان به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد .

 اين قرارداد يازده ماده اي در دو نسخه تهيه ، تنظيم و امضاء و مبادله شد كه هرنسخه به تنهايي معتبر ميباشد .